❗❗ WAŻNE ❗❗

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 11.05.2020 zaczynamy zajęcia. Prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz wypełnienie oświadczenia znajdującego się w materiałach, z których dotychczas korzystaliście online.
Oświadczenie jest obowiązkowe w dniu przyjścia do przedszkola!

 

 

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA DZIECI
do Akademii Przedszkolaka
W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO.

W okresie stanu epidemicznego w Akademii Przedszkolaka w przedszkolu i grupie żłobkowej obowiązują zaostrzone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące pracowników, dzieci i osób je przyprowadzających.

Zaostrzone warunki obowiązują do odwołania.

&1 Zachowania obowiązujące w sytuacjach, gdy nie występują objawy chorobowe:
1. Przed zgłoszeniem dziecka do zajęć od dnia 11 maja 2020r Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia swoim i pozostałych członków rodziny oraz dostarczenia go najpóźniej w dniu przyjścia dziecka.
2. Przedszkole i grupa żłobkowa funkcjonują od poniedziałku do piątku w skróconych godzinach, tj. 6.30 do 16.30.
3. Rodzice zapewniają swojemu dziecku maseczkę, osłaniającą usta i nos w drodze do i z przedszkola (pkt nie dotyczy dzieci do lat 4!). Na terenie przedszkola i podczas pobytu w nim dziecko nie ma obowiązku noszenia maseczki.
4. Na teren placówki z dzieckiem / po dziecko wchodzi tylko jedna osoba dorosła, zaopatrzona w rękawiczki i maseczkę osłaniającą usta i nos.
5. W szatni przedszkola może przebywać jednocześnie max 3 osoby dorosłe z dziećmi.
6. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Wchodząc do placówki rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce lub rękawiczki.
7. Do placówki przyjmowane będą dzieci zdrowe, bez objawów infekcji, po dokonaniu pomiaru temperatury ciała za pomocą urządzenia elektronicznego znajdującego się w przedszkolu. Jeżeli pomiar wykaże temperaturę powyżej 37*C, dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka / przedszkola. Nie dopuszcza się możliwości pomiaru temperatury urządzeniem przyniesionym z domu.
8. Pomiar temperatury ciała prowadzony jest przynajmniej dwukrotnie w ciągu dnia, za pomocą urządzenia elektronicznego. Każde wskazanie wyższej temperatury (powyżej 37*C) spowoduje odizolowanie dziecka do izolatki pod opieką oddelegowanego pracownika.
9. Przyprowadzając dziecko do Akademii Rodzic zobowiązany jest podać aktualne informacje:
• czy w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpił kaszel, katar, podwyższona temperatura lub inne objawy chorobowe?
• czy w ciągu ostatnich 24 godzin któryś z domowników nie został objęty obowiązkową kwarantanną?
• czy w ciągu ostatnich 24 godzin dziecko lub inni członkowie Rodziny mieli kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem koronawirusem lub przebywającej na przymusowej kwarantannie?
Jeżeli któreś z objawów / zdarzeń miały miejsce, należy odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola / grupy żłobkowej.
10. Do przedszkola / grupy żłobkowej zabrania się przynoszenia zabawek z domu. Rodzic jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości kieszonek dziecka przed wejściem do szatni, opróżnienia ich i nie pozostawiania w szafce ubraniowej w szatni. Wyjątek stanowi „przytulanka” do spania lub smoczek w szczelnym, plastikowym opakowaniu, które Rodzic zostawi w szafce ubraniowej dziecka, o czym poinformuje pracownika w grupie.
11. Ręczniki indywidualne dzieci zostaną zastąpione w miarę możliwości ręcznikami papierowymi, jednorazowego użytku.
12. Pościel dziecka będzie podlegała obowiązkowego praniu 1 raz w tygodniu.
13. W czasie epidemicznym dzieci w przedszkolu nie będą:
• wychodziły na spacery po okolicy, a jedynie uczestniczyły w obowiązkowym pobycie na placu zabaw. W tym czasie sale poddawane będą dezynfekcji i ozonowaniu.
• myły zębów po posiłku
• korzystały ze swoich ręczników na rzecz korzystania
z ręczników jednorazowych
• korzystały z zajęć edukacyjnych w mniejszym stopniu (nie wszystkie zajęcia dodatkowe będą prowadzone do odwołania)

&2 Zachowania obowiązujące w sytuacji podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych u dziecka
1. Jeżeli w czasie pobytu w placówce u dziecka pojawią się duszności, suchy kaszel bądź temperatura powyżej 37*C lub inne objawy chorobowe:
• dziecko zostanie odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia i będzie tam przebywało pod opieką pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej do czasu odebrania przez Rodzica / prawnego opiekuna;
• Rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie oraz zobowiązany będzie do odebrania dziecka z izolatki najpóźniej do godziny po zgłoszeniu faktu.
2. Pomieszczenie izolatki po opuszczeniu go przez dziecko zostanie poddane obowiązkowej dezynfekcji i ozonowaniu.
3. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem lub z innymi objawami chorobowymi, odesłane do domu może ponownie zostać przyjęte do grupy tylko pod warunkiem dostarczenia przez rodzica zaświadczenia o stanie zdrowia, pozwalającym na uczestniczenie w zajęciach grupy.